Ogłoszenie

Harmonogram naboru do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach.

12.03.2019 r. – 18.03.2019 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z oferty wychowawczo-edukacyjnej naszej placówki.

19.03.2019 r. – 27.03.2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do naszego przedszkola. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając wniosek umieszczony na stronie Urzędu Miasta Kielce (w zakładce NA CZASIE należy wybrać pozycję NABÓR DO PRZEDSZKOLI) http://kielce.formico.pl

Kolejność zgłoszeń nie będzie decydować o przyjęciu do naszego przedszkola.

Niezwykle istotne jest natomiast dotrzymanie terminu wypełnienia wniosku i dostarczenie go do naszej placówki.

Logowanie się na stronie UM Kielce będzie możliwe od wtorku 19.03.2019 r. do środy 27.03.2019 r. do godz. 15.00. Wniosek, po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć w celu zatwierdzenia do naszej placówki (Kielce, ul. Prosta 23), jeżeli Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny wybrali Państwo jako placówkę pierwszego wyboru.

UWAGA! Zgodnie z Uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce, rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

17.04.2019 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie listy w naszej placówce, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2019 r. – 25.04.2019 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług naszej placówki wychowawczo-edukacyjnej.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do naszego przedszkola.

29.04.2019 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie w naszej placówce) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce (mi. in. kryteria i niezbędne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl